Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viadyssymulacja dyssymulacja
slomka
1219 ffb3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakyte kyte
slomka
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viakyte kyte
slomka
slomka
7996 6d59
Reposted fromepidemic epidemic viaargentum argentum
8767 b0fd
Reposted fromLittleJack LittleJack viaargentum argentum

April 27 2017

0672 54db 500
Reposted fromidiod idiod viaargentum argentum

April 26 2017

0635 d22a
Reposted fromkniepuder kniepuder viaargentum argentum
slomka
slomka
slomka
Reposted fromcouples couples viaoutkapa outkapa
slomka
9498 e3b8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaargentum argentum

April 21 2017

8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viaargentum argentum

April 12 2017

slomka
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte
slomka
8254 df69 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaoutkapa outkapa
slomka
Zerknąłem w lusterko i zobaczyłem, jak stoi samotnie w świetle księżyca, w swoim błękitnym szlafroku i majtkach, skamieniała niczym osobliwy posąg. Poczułem, że bebechy mi się przewracają. Zrobiło mi się niedobrze, ogarnął mnie jakiś dziwny smutek i poczucie, że jestem do niczego. 
Kochałem ją. 
— Bukowski - "Kobiety"
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaoutkapa outkapa
9902 c749
Reposted fromfagshionista fagshionista viaargentum argentum
6658 9822 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaargentum argentum
0405 e796 500
Reposted fromkimik kimik viaargentum argentum
slomka
3101 761e 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaargentum argentum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl