Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

slomka
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viamartrol martrol
slomka
Reposted fromshakeme shakeme viamartrol martrol
5310 eada 500
Reposted fromerial erial viazembata zembata

March 15 2017

slomka
6816 27a8
slomka
4603 1525
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoSad soSad
1552 115c
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viasoSad soSad
slomka
3288 3b78
Reposted fromkrzysk krzysk viasoSad soSad
slomka
slomka
6051 4161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
slomka
3815 c838
slomka
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viawrazliwa wrazliwa
slomka
2623 e804 500
Reposted fromnyaako nyaako viawrazliwa wrazliwa
slomka
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viawrazliwa wrazliwa
slomka
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vialostuniverse lostuniverse
slomka
Kobieta jest po to, żeby coś robiła – nie! W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy.
— Papież Franciszek
slomka
4369 8a8d 500
slomka
slomka
0716 9e77
slomka
8297 f3b6
slomka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl